Pekeliling Berkaitan

BIL NAMA PEKELILING TAJUK TUJUAN
1. Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 10/2017 Pengurusan Barang Rampasan Yang Dicadang Untuk Diserahantar Kepada Polis Di Bawah Seksyen 426B Kanun Tanah Negara.  Arahan ini dikeluarkan bertujuan untuk memaklumkan Pengurusan barang Rampasan Yang Dicadang Untuk Diserahantar Kepada Polis Di Bawah Seksyen 426B Kanun Tanah Negara.
2. Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 2/2018 Penjelasan Takrifan 'Kampong' Dalam Syarat Nyata Bagi Hakmilik Tanah Yang Dikeluarkan Sebelum Kanun Tanah Negara 1965. Pekeliling ini dikeluarkan di bawah kuasa-kuasa Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan bertujuan untuk memberikan penjelasan berkenaan takrifan 'Kampong' yang dinyatakan dalam syarat nyata hakmilik tanah yang tiada kategori penggunaan tanah serta berlaku sebelum Kanun Tanah Negara 1965 (KTN 1965) dikuatkuasakan.