senarai unit dan bahagian

jabatan tanah dan galian perlis

TImbalan pengarah pengurusan

Unit Khidmat Pengurusan
Unit Data dan Hasil
Unit Penguatkuasaan

Timbalan pengarah pendaftaran

Unit Pembangunan
Unit Projek Kerajaan
Unit Pendaftaran
Unit Pelupusan/ Teknikal

Unit perundangan

Unit Perundangan