perkhidmatan dan servis

di JABATAN TANAH DAN GALIAN PERLIS

Unit Projek Kerajaan

Unit yang bertanggungjawab dalam memproses permohonan pengambilan tanah bagi projek Kerajaan Negeri berdasarkan kepada peruntukan Akta Pengambilan Tanah.

kembali