perkhidmatan dan servis

di JABATAN TANAH DAN GALIAN PERLIS

Unit pendaftaran

Unit yang bertanggungjawab dalam memproses permohonan pendaftaran urusan urusniaga dan bukan urusniaga tanah termasuk urusan lelongan awam dan menguruskan urusan permohonan strata.

kembali