pEKELILING BERKAITAN

LAMAN WEB RASMI JABATAN TANAH DAN GALIAN PERLIS

BIL
TAJUK
TAJUK
TUJUAN
1.
Pekeliling Ketua Pengarah 
Tanah dan Galian Persekutuan
Bilangan 10/2017 TARIKH : 20/11/2017
Pengurusan Barang 
Rampasan Yang Dicadang
Untuk Diserahantar
Kepada Polis
Di Bawah Seksyen
426B Kanun Tanah Negara.
Arahan ini dikeluarkan 
bertujuan untuk memaklumkanĀ 
Pengurusan Barang Rampasan
Yang Dicadang Untuk
Diserahantar Kepada Polis
Di Bawah Seksyen
426B Kanun Tanah Negara.

Nota: Sumber pekeliling adalah dari JKPTG Putrajaya.