pEKELILING BERKAITAN

LAMAN WEB RASMI JABATAN TANAH DAN GALIAN PERLIS

BIL
NAMA PEKELILING
TAJUK
TUJUAN
1.
Pekeliling Ketua Pengarah 
Tanah dan Galian Persekutuan
Bilangan 10/2017
TARIKH : 20/11/2017
Pengurusan Barang 
Rampasan Yang Dicadang
Untuk Diserahantar
Kepada Polis
Di Bawah Seksyen
426B Kanun Tanah Negara.
Arahan ini dikeluarkan 
bertujuan untuk memaklumkan 
Pengurusan Barang Rampasan
Yang Dicadang Untuk
Diserahantar Kepada Polis
Di Bawah Seksyen
426B Kanun Tanah Negara.
2.
Pekeliling Ketua Pengarah 
Tanah dan Galian Persekutuan
Bilangan 2/2018
TARIKH : 19/11/2018
Penjelasan Takrifan
‘Kampong’ Dalam Syarat
Nyata Bagi Hakmilik 
Tanah Yang Dikeluarkan
Sebelum Kanun Tanah
Negara 1965.
Pekeliling ini dikeluarkan
di bawah kuasa-kuasa Ketua 
Pengarah Tanah dan Galian
Persekutuan bertujuan untuk
memberikan penjelasan
berkenaan takrifan
'kampong' yang dinyatakan
di dalam syarat nyata
hakmilik tanah yang tiada
kategori penggunaan tanah
serta berlaku sebelum
Kanun Tanah Negara 1965
(KTN 1965) dikuatkuasakan.

Nota: Sumber pekeliling adalah dari Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan.