Sek. 5, Kanun Tanah Negara.

Definisi Urusan(Dealing)."Apa-apa transaksi mengenai tanah milik yang disempurnakan dibawah kuasa-kuasa yang diberikan oleh penggal IV dan apa-apa transaksi yang serupa yang disempurnakan oleh peruntukan mana-mana undang-undang tanah terdahulu tetapi tidak termasuk mana-mana kaveat dan perintah larangan".

Sek. 88-90

Pendaftaran Hakmilik Sementara Pelupusan.

Sek. 139 dan 171, 183, 186.

Pendaftaran Hakmilik Sementara Pecah Sempadan.

Sek. 144, 172, 184 dan 186.

Pendaftaran Hakmilik Sementara Pecah Bahagian.

Sek. 150, 172,185 dan 186.

Pendaftaran Hakmilik Sementara Penyatuan Tanah.

Sek. 157A & B

Memfailkan salinan suratkuasa wakil.

Sek. 166 - 170

Prosidur pengeluaran hakmilik sambungan.

Sek. 175A - 175F.

Penggantian Dokumen Hakmilik Daftaran

Sek. 189 - 194

Penukaran Hakmilik Sementara kepada Hakmilik Kekal.

Sek. 205

Urusniaga yang boleh dilaksanakan dan orang yang boleh menjalankannya.

Sek. 206

Keperluan bagi instrumen urusniaga.

Sek. 207

Borang instrumen urusniaga (Lihat Lampiran 'A')

Sek. 208 - 209

Butir-butir dalam borang instrumen.

Sek. 210 - 211

Pelaksanaan dan penyaksian instrumen urusniaga.

Sek. 214

Pindahmilik: Apa yang boleh dipindahmilik, sekatan mengenai pelaksanaan kuasa, kawalan pindahmilik tanah ladang.

Sek. 215 - 217

Pindahmilik Tanah (Borang 14A)

Sek. 218 - 219

Pindahmilik Pajakan dan Cagaran (Borang14A/ dan14B)
Sek. 220

Pindahmilik tenansi (sewaan) yang dikecualikan dari pendaftaran.

Sek. 221 - 223

Pajakan dan Sewaan, Pajakan Tanah (Borang 15A)/, Pajakan Kecil Tanah (Borang 15B)/, Pemberian Tenansi (Sewaan).
Sek. 239(2)

Penyerahan balik pajakan / Penyerahan balik pajakan kecil (Borang 15C)/
Sek. 241 - 248

Cagaran dan Lien., Gadaian untuk menjamin wang pokok(tanah atau bahagian yang tidak dipecahkan)(Borang 16A), Gadaian pajakan (Borang 16A), Gadaian Pajakan Kecil (Borang 16 A), Gadaian untuk menjamin pembayaran wang bermasa (tanah atau bahagian yang tidak dipecahkan) (Borang 16B), Gadaian pajakan (Borang 16B), Gadaian pajakan kecil (Borang 16B), Penangguhan gadaian (Borang 16C).
Sek. 260 - 269

Tatacara memproses permohonan untuk jualan oleh pemegang gadaian dan lelongan awam bagi hakmilik Pejabat Tanah.

Sek. 292 - 308

Prosidur pendaftaran suratcara.

Sek. 319 - 321

Kaveat Pendaftar (Borang 19F)/ : Jenis dan kesan kaveat pendaftar, keadaan dalam mana kaveat pendaftar boleh dimasukkan, Prosidur mengenai kaveat pendaftar dan tempohnya.
Sek. 322 - 329

Kaveat Persendirian (Borang 19B) : Jenis dan kesan kaveat persendirian, permasukkan kaveat persendirian, Prosidur apabila membuat permohonan, penarikan balik kaveat persendirian, pemotongan kaveat persendirian oleh pendaftar, pemotongan kaveat persendirian oleh mahkamah dan luputnya kaveat persendirian.

Sek. 330 - 331

Kaveat pemegang lien (Borang 19D)

Sek. 332

Kaveat Amanah (Borang 19E): Jenis dan kuasa kaveat amanah, keujudan kaveat amanah dan tempohnya.

Sek. 334 - 339

Perintah Larangan: Maksud, kuatkuasa perintah larangan dan kesan perintah larangan.

Sek. 378

Penukaran nama oleh tuanpunya.

Sek. 379

Penukaran alamat oleh tuanpunya.

Sek. 380

Pembetulan kesilapan dalam dokumen hakmilik.

Sek. 384

Carian Persendirian.

Sek. 385

Carian Rasmi.

Sek. 414 - 415

Pendaftaran Perletakhakan Statutori (Borang 30A dan 30B)

Sek. 433B

Permohonan warganegara asing dan syarikat asing untuk memiliki tanah.